Lärarutbildares naturvetenskap under lupp - en studie av gränslandet mellan ämnesdiscipliner och skolämnen

På många lärosäten i Sverige läser lärarstudenter naturvetenskap på de naturvetenskapliga institutionerna, vilket betyder att lärarutbildarna i dessa fall är naturvetare och ofta forskare inom sina ämnen. Dessa naturvetares uppfattning om det övergripande syftet med undervisning och vad som är centrala ämneskunskaper för lärare i skolan, är något som inte i någon nämnvärd utsträckning har studerats. Vårt forskningsprojekt vill bidra med sådan kunskap. Projektet syftar till att belysa lärarutbildares syn på sina ämnesdiscipliner och hur denna syn manifesteras i lärarutbildningen. Målet är att synliggöra föreställningar om naturvetenskapliga ämnen och dess kulturer som förs vidare via lärarutbildningen till skolämnena. Hur framställer biologer, fysiker och kemister sina respektive akademiska discipliner i tal och handling beroende på sammanhang? Vilka föreställningar om ämnet och dess praktiker förmedlas i mötet med studenter?

I det 4-åriga projektet, finansierat av Vetenskapsrådet, kommer data att samlas via tre metoder; observation, tvärdisciplinära fokusgruppsamtal samt individuella intervjuer. Lärarutbildare i ämnena biologi, fysik och kemi som undervisar både på lärarprogrammets ämneskurser och på ämneskurser för andra målgrupper av studenter (t.ex. naturvetenskapliga kandidatprogram och/eller ingenjörsprogram) kommer att observeras. Observationerna följs upp med tvärdisciplinära fokusgruppssamtal, där varje grupp är sammansatt av biologer, fysiker och kemister. Dessa två metoder kompletteras med individuella intervjuer för att öka validiteten och undersöka resultatens generaliserbarhet.

Genom projektet kan en ökad förståelse erhållas för hur den inomvetenskapliga synen på kunskap, ämnesinnehåll och praktik förmedlas när biologer, fysiker och kemister deltar i lärarutbildning. En mer visionär betydelsen av projektet är att det kan bidra med nya sätt att tänka kring de naturvetenskapliga ämnena, något som på längre sikt också kan påverka elevers intresse för naturvetenskap.

För vidare upplysningar ta gärna kontakt med Kristina Andersson (projektledare) eller någon av övriga deltagare i projektet.

Deltagare:
Annica Gullberg
Anna Danielsson
Susanne Engström
Maja Elmgren
Anita Hussénius
Martha Blomqvist