Vem kan bli fysiker? Diskurs, kultur och identitet i fysikutbildning

Anders Johansson har sin bakgrund i flera discipliner, både fysik och genusvetenskap. Med ett tvärvetenskapligt angreppssätt där ett genusvetenskapligt perspektiv anläggs på huvudämnet fysikdidaktik tar doktorandprojektet avstamp i frågor kring rekrytering och avhopp. Vem som attraheras av fysiken och vem som stannar tillräckligt länge på utbildningen för att bli “fysiker” handlar inte bara om individuella förmågor och val, utan är påverkas också i hög grad av fysikens kultur och specifika diskurser inom institutioner och utbildningar. Med hjälp av teoretiska begrepp som diskurs och identitet, och kvalitativa metoder som deltagande observation och grupp intervjuer så utforskar Anders frågor som: Hur upplever och konstruerar studenter fysikens kultur? På vilka sätt påverkar studenters upplevelser av klimatet på utbildningen deras lärande och delaktighet. Vilka normer kring identitet finns på utbildningen och hur relaterar dessa normer till bredare samhälleliga normer kring kön, kultur m.m.

Anders projekt har hittills framförallt fokuserat på andraårskurser i fysik på universitetet, kurser som är avgörande steg i processen att bli fysiker. Några av resultaten har presenterats och försvarats i licentiatavhandlingen: Uniformity in physics courses and student diversity: A study of learning to participate in physics.

Förutom forskningen har Anders undervisat i kurser i genusvetenskap, lärarutbildning och handlett studenter som skrivit uppsatser inom fysikens didaktik.

Kontakt: Anders Johansson