Forskarutbildning i genusvetenskap

Från och med hösten 2016 finns en nyinrättad forskarutbildning i genusvetenskap vid Uppsala universitet. Det innebär att vi på Centrum för genusvetenskap (Cfg) numera har möjlighet att anställa egna doktorander, som under den fyra år långa utbildningen deltar i verksamheten och bidrar till att göra Cfg till en dynamisk mång- och tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Utlysningar av nya doktorandtjänster annonseras bl.a. på Centrums och Uppsala universitets hemsidor. Centrum välkomnar också doktorander med extern finansiering.

Det har funnits doktorander verksamma vid Cfg sedan år 2003. Dessa har varit inskrivna vid andra institutioner, och alltså varit ”delade” mellan Centrum och en annan ämnesinstitution vid UU eller annat universitet med handledning från båda enheterna. En sådan delad, eller affilierad, doktorand disputerar i ett annat ämne (exempelvis fysik eller medicin) men med en genusvetenskaplig inriktning. Hittills har elva affilierade doktorander disputerat. I och med de samarbeten som finns mellan ämnet genusvetenskap och andra vetenskapsområden, kommer det också framgent att finnas såväl affilierade doktorander som doktorander i genusvetenskap vid Cfg.

För närvarande är sex doktorander verksamma vid Centrum. Dessutom har vi ofta internationella gästdoktorander som förlägger sitt avhandlingsarbete under en kortare eller längre period på plats hos oss i Uppsala. Kontakta Ulrika Dahl studierektor för forskarutbildningen, för mer information.