Centrum för genusvetenskap

Forskarutbildning i genusvetenskap

Från och med hösten 2016 finns en forskarutbildning i genusvetenskap vid Uppsala universitet. Doktoranderna bidrar starkt till att göra Centrum för genusvetenskap till en dynamisk mång- och tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Doktorander är anställda vid Centrum, och doktorandtjänster annonseras på Centrums och Uppsala universitets hemsidor. Centrum välkomnar också doktorander med extern finansiering. Trots att forskarutbildningen i genusvetenskap är nyinrättad, har det funnits doktorander verksamma vid Centrum för genusvetenskap sedan 2003. Dessa har varit inskrivna vid andra institutioner, och alltså varit ”delade” mellan genusvetenskap och en annan disciplin, med handledning från båda enheter. Sedan 2007 har ett antal doktorander disputerat efter sådan delad affiliering, vilket innebär att de disputerat i ett annat ämne, men med genusvetenskaplig inriktning. I och med de samarbeten som finns mellan Centrum för genusvetenskap och samtliga vetenskapsområden inom Uppsala univeristet, kommer det också framgent att finnas såväl ”delade” doktorander som doktorander i genusvetenskap vid Centrum. För närvarande är åtta doktorander verksamma vid Centrum, vilka antingen är antagna som doktorander i genusvetenskap, eller affilierade med ett annat ämne. Internationella gästdoktorander är också en kontinuerlig närvaro vid Centrum. Kontakta Studierektor för forskarutbildningen Helena Wahlström Henriksson för mer information.