Hur Centrum är organiserat

Centrum för genusvetenskap är en centrumbildning som samverkar med samtliga vetenskapsområden vid Uppsala universitet. Centrum leds av en styrelse och under styrelsen av en föreståndare. 

Styrelsen

Enligt instruktionen för Centrum för genusvetenskap ska Centrum ledas av en styrelse bestående av en ordförande och sex andra ledamöter. Styrelsen utses av historisk-filosofiska fakultetsnämnden enligt följande:

  • Ordförande på förslag av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
  • Två ledamöter, varav en skall komma från historisk-filosofiska fakulteten, på förslag av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
  • En ledamot på förslag från områdesnämnden för medicin och farmaci
  • En ledamot på förslag från områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Studentkårerna utser gemensamt en studentrepresentant inom grundutbildningen och en representant för doktoranderna utses av doktorandrådet
  • Representanter för personalorganisationerna har närvaro- och yttranderätt.
  • Styrelsens ledamöter utses för en tid av tre år (student och doktorand ett år).


Styrelsens medlemmar från och med 1 januari 2019:
Professor Caroline Liberg, Ordförande
Anna Orrghen, lektor, Konstvetenskap
Patrik Bremdal, lektor, Juridik
Anna T. Höglund, lektor, Folkhälso- och vårdvetenskap
Karin Stensjö, lektor, Kemi
Elina Nilsson, doktorandrepresentant
Ted Junior Östervall, studentkårsrepresentant 
Representanter för personalorganisationerna Renita Sörensdotter (SACO) och Ellena Papaioannou (SEKO)