Grundnivå

Innehåll:


Kurserna på grundnivå kan sökas av alla som har grundläggande behörighet för högskolestudier. Om du har några frågor kring utbildningen är du välkommen att kontakta kursadministratör Caroline Bergström eller studierektor Cecilia Rodéhn
 

Genusvetenskap A

Vem stoppas i säkerhetskontrollen? Vem får rätt vård och vilken vård prioriteras i forskning? Vem tar ordet i rummet? Finns det ”riktiga kvinnor” och ”riktiga män”? Vad står trans för, och vad innebär postkolonial feminism? Hur kan vi se på kroppar och sexualiteter? Hur fungerar en likabehandlingsplan, och hur kan vi förstå de olika familjekonstruktioner vi möter idag? Hur görs genus i media, konst och litteratur?

Dessa frågor och mycket annat diskuteras under kursen Genusvetenskap A. Kursen ger grundläggande kunskaper i tvärvetenskaplig genusforskning och bidrar med problematiserande perspektiv på kön/genus i relation till andra maktordningar, exempelvis sexualitet, etnicitet, funktionsförmåga och könsidentitet. Kursen är en utmärkt introduktion för dig som är intresserad av frågor om kön/genus och makt, och den passar bra för dig som vill göra genusvetenskap till en del av din utbildning.

Genusvetenskap A (30 hp) består av fyra delkurser. Delkurserna är:

 • Genusvetenskapens grunder (7,5 hp)
  Ger en introduktion till begreppen kön och genus och andra nyckelbegrepp inom genusvetenskapen. Feminism som politisk rörelse diskuteras i ett historiskt perspektiv, och några aktuella teoribildningar inom genusvetenskapen introduceras.
 • Arbete och familj (7,5 hp)
  Introducerar aktuell genusforskning med olika perspektiv på arbete, familj och politik. Såväl lokala som globala förhållanden diskuteras, liksom samspelet mellan dem.
 • Sexualiteter och kroppar (7,5 hp)
  Belyser och diskuterar olika aspekter av sexualiteter och kroppslighet med fokus på kön/genus, makt och politik ur ett historiskt och samtida perspektiv.
 • Kulturella representationer (7,5 hp)
  Ger kunskap om olika kulturella representationer av kön/genus och hur dessa kan analyseras, också i relation till andra maktordningar.

Genusvetenskap A ges varje höst- och vårtermin i Uppsala.

Kursplan och litteraturlista
Anmälan till Genusvetenskap A 


​Genusvetenskap B

Hur samverkar kön/genus med maktordningar som klass, ”ras” och etnicitet? Vad innebär egentligen Foucaults maktbegrepp, och varför är det viktigt inom genusvetenskapen? Vilka metoder används i genusvetenskaplig forskning? Hur ser en genusvetenskaplig uppsats ut

Det här är några exempel på ämnen som berörs under kursen Genusvetenskap B. Kursen innebär både en fördjupning och en breddning i relation till Genusvetenskap A. Du tränas i akademiskt skrivande och i att tillämpa olika metoder och teoretiska perspektiv, bland annat genom ett självständigt uppsatsarbete. Undervisningen sker framför allt genom seminarier, men föreläsningar förekommer också.

Du är behörig att söka Genusvetenskap B när du har avslutat Genusvetenskap A. Genusvetenskap B består av fyra delkurser:

 • Genusteoretisk fördjupning (7,5 hp)
  Ger fördjupad och breddad kunskap om olika genusvetenskapliga teorier och forskningsfält.
 • Tematisk fördjupning (7,5 hp)
  Belyser ett eller flera teman inom genusvetenskapen och ger redskap för att diskutera och problematisera centrala genusvetenskapliga begrepp och forskningsfrågor.
 • Genusvetenskapliga metoder (7,5 hp)
  Introducerar och diskuterar några av de vanligaste metoderna inom genusvetenskapen. Fokus ligger på kritisk tillämpning och metodologisk medvetenhet.
 • Uppsats (7,5 hp)
  Ger färdigheter i att formulera en avgränsad genusvetenskaplig frågeställning och tillämpa teoretiska och metodiska kunskaper. Vidare ger den träning i att kritiskt granska andra studenters arbete och ta emot kritik av det egna arbetet.

Genusvetenskap B ges varje hösttermin i Uppsala.

Kursplan och litteraturlista
Anmälan till Genusvetenskap B


Genusvetenskap C

Genusvetenskap C innebär ytterligare fördjupning och breddning i relation till Genusvetenskap B, och större fokus ligger på självständighet och vetenskapligt förhållningssätt. Undervisningen sker nu huvudsakligen genom seminarier och individuell uppsatshandledning.

Genusvetenskap C består av tre delkurser:

 • Genusvetenskapliga texter (7,5 hp)
  Ger fördjupad och breddad kunskap om genusvetenskaplig teoriutveckling. Den utgår ifrån ett urval genusvetenskapliga texter och teman, där fokus ligger på närläsning, diskussion och kritiska förhållningssätt.
 • Genusvetenskaplig metodologi (7,5 hp)
  Ger fördjupad kunskap om genusvetenskaplig metodologi och vetenskapsteori med fokus på självständig tillämpning.
 • Självständigt arbete på kandidatnivå (15 hp) 
  Ger färdigheter i att producera en genusvetenskaplig text. Vidare ger den fördjupad träning i att kritiskt granska andra studenters arbete och ta emot kritik av det egna arbetet.

Genusvetenskap C ges varje vårtermin i Uppsala.

Kursplan och litteraturlista
Anmälan till Genusvetenskap C


Läsa program med genusvetenskaplig inriktning

Du som är intresserad av genusvetenskap kan även välja att läsa Humanioraprogrammet (180 hp) eller Kandidatprogram i kulturentreprenörskap (180 hp). Inom ramen för programmen finns det möjlighet att välja genusvetenskap både som huvudämne och biämne.

Senast uppdaterad: 2021-10-01